INLEIDING/VISIE
Vanaf 10 december 2017 is het nog honderd dagen voordat we in bijna alle gemeenten weer naar de stembus gaan op 21 maart 2018.
Honderd dagen voordat er nieuwe gemeenteraden worden gekozen, coalities worden gesloten en collegeprogramma’s worden opgesteld.
Met dit programma wil De Volkstem lokale democratische vernieuwing een nadrukkelijke plek geven.
De Volkstem staat voor rechtvaardigheid, volledige openheid en het betrekken en vergroten van de invloed van burgers, de inwoners van Zaanstad.

We zien regelmatig vlogs en livestreams van politici via Periscope, Facebook-Live en YouTube.
Democratie is enorm in beweging en het is tijd voor een nieuwe impuls. De Volkstem wil zo veel mogelijke politieke livestreams uitzenden om de mensen mee te nemen in de politiek, juist ook achter de schermen. Nu wordt er te veel door de gemeente bepaald en staan inwoners vaak machteloos aan de kant toe te kijken.
Het vertrouwen is laag. Vaak wordt gehoord: Mag ik ook nog wat zelf beslissen?
Twee procent is slechts lid van politieke partij. Democratie moet meer zijn dan één keer in de vier jaar stemmen.
En niet alleen mooie woorden, maar daadwerkelijke daar iets mee doen en dat laten zien.
Niet iedereen is in politiek geïnteresseerd, maar wel iedereen heeft zijn eigen ideeën over de samenleving.

Openheid is de weg naar meer vertrouwen tussen politiek en inwoners. De Volkstem is volledig open in alles wat er gebeurd.
De Volkstem wil ook geen traditionele politieke partij zijn en zeker niet aan partijpolitiek doen.
Het is een groeiende groep positief denkende mensen. Een nieuwe gemeenschap waarbij de inwoners zelf aan het roer staan.
Democratie betekent niet voor niets de heerschappij van het volk. Het volk moet regeren.

In dit programma worden een aantal standpunten benoemd.
Deze kunnen echter aangepast of aangevuld worden met inbreng van de inwoners van Zaanstad.
Dat moet juist de kracht zijn. Door de inwoners meer te betrekken en ze daadwerkelijk invloed te geven in de besluitvorming.
Dit wordt gedaan via sessies en digitale democratie met o.a. stellingen. Er is dan ook geen heel uitgebreid verkiezingsprogramma maar wel heldere standpunten.
De Volkstem beperkt zich tot de zaken die er echt toe doen bij de inwoners die in Zaanstad leven.
Thorbecke gaf in 1848 de Wet van Koning naar Ministers. Nu op naar een nieuw tijdperk van Ministers terug naar het Volk.
Het is pas een succes als de inwoners weer de gemeente besturen en niet de gemeente de inwoners.
4. DEMOCRATISCHE VERNIEUWING
Eerlijkheid is het eerste hoofdstuk uit het boek der wijsheid
Wanneer je iets doet, doe het alsof de hele wereld mee kijkt – Thomas Jefferson

Democratie is meer dan politiek. Er worden beslissingen genomen die de leefwereld van inwoners raken op gebied van zorg, wonen en onderwijs.
We moeten van verticaal naar horizontaal en van gesloten naar open en transparant. Democratische vernieuwing moet in ieder maatschappelijk onderwerp terugkomen.

• Geen oppositie en coalitie maar een Raad breed akkoord op thema’s direct na de verkiezingen via consent:
Als er geen grote bezwaren zijn dan gaat het in het akkoord
• De onderhandelingen direct na de verkiezingen in publieke openheid voeren
• College van B&W middels selectie op capaciteit
• Er is geen mogelijkheid om een volksreferendum te blokkeren
• College houdt jaarlijks minimaal twee referenda over belangrijke onderwerpen en besluiten
• Stem app invoeren voor raadsleden(Digitaal stemmen in de Raad) toegankelijk voor iedereen
• Alle stemmen zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen openbaar
• Radicale omkering: meer initiatief, zeggenschap en eigenaarschap bij bewoners
• Gemeente, maatschappelijke organisaties en inwoners werken samen oplossingen uit
• Mensen hebben te weinig invloed op het reilen en zeilen van hun woningcorporatie, zorginstelling en onderwijs organisaties. Huurders,
patiënten en leerlingen en hun ouders zijn niet de formele maar wel de morele eigenaar. Mensen moeten dus meer zeggenschap krijgen over
instellingen die hun leven op belangrijke onderwerpen bepalen.
• Alle politieke gebeurtenissen LiveStreamen zodat die door de inwoners meegemaakt kunnen worden en feedback verzameld kan worden
• Stellingen worden aan inwoners via website en sociale media van de Volkstem voorgelegd
• Geef ruimte aan experimenten
• Geef regelruimte, minder regels en daarbij het aanpassen en versimpelen van procedures voor aanvragen
• Standpuntstemmen ipv raadslid stemmen bespreekbaar maken
• Mogelijkheden rechtstreeks gekozen burgemeester en wethouders onderzoeken
• Openbare sollicitaties voor publieke gemeentelijke functies
• Lokaal democratisch akkoord met vastgestelde in te voeren democratische vernieuwingen
• Iedereen moet toegang hebben tot dezelfde informatie, zowel gemeente als inwoners
Dit staat ook in de nieuwe aankomende omgevingswet
• Alle raadsstukken in de openbaarheid beschikbaar stellen en bespreken
• Een bewonersraad invoeren die schaduw draait aan de Raad
5. INWONERS
Alles draait om mensen. De stem moet terug naar de inwoners. Er moet meer invloed voor inwoners komen.
De vaak gestelde vraag is: mag ik ook nog wat zelf beslissen?

• Op alle raadsbesluiten mag je stemmen als inwoner dat dient als input voor de raad
Vooraf worden die besluiten gepeild via digitale feedback. Die stem neemt de Volkstem mee
• Regie geven aan inwoners bij het maken van omgevingsplannen
• Geld gaat naar de wijk om als wijk zelf iets mee te doen
• Diversiteit in wijken vergroten is goed voor de gemeenschap en is een ervaring waarin verschillen in cultuur, seksualiteit, etniciteit of religie een inspiratie kunnen zijn
6. WONEN
Iedereen heeft een dak boven zijn hoofd nodig. Het moet vooral prettig wonen zijn en je moet kunnen genieten van je omgeving en je naasten.

• Er moet gebouwd worden naar behoefte en zo voorzien in de juiste verhoudingen
• Huren kunnen omlaag in verhouding met de inkomsten van de bewoners
• Gelijke behandeling huurders en woningeigenaren en compensatie waar nodig
• Hondenbelasting weg maar wel hogere boetes en handhaving bij het laten liggen van poep
• • Bij leegstand van panden geven de eigenaren invulling binnen een jaar waarbij de gemeente
ruimte moet bieden voor die invulling. Als de leegstand blijft volgen er boetes.
• Verplicht percentage sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten
• Geen winst voor woningcorporaties, geen neven activiteiten, alleen sociale huur/koop woningen
• Zaanse inwoners eerder in een Zaanse huurwoning door op iedere 5 toegewezen huizen 3 voor Zaankanters te bestemmen, daarna voor uitgewekenen of mensen buiten Zaanstad.
• Afval scheiden en andere duurzaamheden alleen invoeren als het aantoonbaar bijdraagt
• Er moet geen ICC komen in Assendelft als de meeste bewoners daar geen behoefte aan hebben
• Parkeren in de binnenstad moet goedkoper en waar mogelijk gratis
• De woonlasten moeten echt omlaag want Zaanstad is een van de duurste gemeenten.
• Geen eenzijdige samenstelling van wijken met een lage sociaaleconomische status
7. WERKEN
Werk of geen werk. Dat is de vraag. Iedereen moet in ieder geval voldoende hebben om te kunnen leven en een menselijk bestaan te hebben.

• Re-integratie activiteiten effectiever uitvoeren anders wordt er minder geld beschikbaar gesteld of het wordt beter besteed
• Basis inkomen proef voor 55+ met bijvoorbeeld geen sollicitatieplicht. Daarnaast ouderen zo veel mogelijk betrekken op de arbeidsmarkt
• Accepteren dat er een groep is die nooit kan werken
• Werken wanneer je kunt in verhouding met je dagelijkse activiteiten
• Gebruik ieders kwaliteiten, autisten en mensen met beperkingen gaan ook aan het werk
• Gemeentelijke stimulans meer waarde geven aan kennis, ervaring en inzet dan aan diploma’s
• Het aantal uitkeringen moet omlaag, er zijn er nu te veel
• Kinderarmoede bestrijden en ouderen in armoede helpen. Kinderarmoedegelden aantoonbaar ten goede laten komen van de kinderen
• Taal-eis en hulp bij uitkeringen
• Zorgen voor meer passende banen
8. (Be)Leven, Openbare Ruimte
De gemeente Zaanstad is mooi om te beleven: molens, wijdse vergezichten, plassen en goede horeca. We hebben het bijna allemaal.

• Een grote ijsbaan om te schaatsen en kleine baantjes in verspreid liggende dorpen
• Gratis Wifi invoeren voor iedereen in Zaanstad
• Kinderen van een gratis iPad voorzien op leenbasis
• Grachten in centrum beschermen zodat vallen, door kinderen, in de grachten niet mogelijk is
• Het ultra dure Cultuurhuis afblazen en de ruim 40 miljoen aan de Volkstem punten besteden.
• Groen, ook met andere bestemming, kan aan bewoners verkocht/verhuurd worden.
• Als iemand niet voor huisdieren kan zorgen dan mogen die worden afgenomen
• Cultuur en tradities zoals Sinterklaas en Zwarte Piet worden bepaald door de inwoners
• Grafgelden gaan naar beneden
• Innovaties stimuleren. Met de gratis wifi kunnen mensen bijvoorbeeld mee doen om luchtvervuiling te meten en te rapporteren
• De Zaanse Schans blijft de trekpleister van Zaanstad en Nederland
• De bus brug gaat 24x7 open, juist ook voor het schoolgaande verkeer met veilige rondweg
9. Zorgen voor Jong en Oud
Iedereen geeft zorg of heeft zorg nodig. Door meer naar elkaar om te kijken hoeven we ons minder zorgen te maken.

• Creëren van fysieke training voor kinderen door een gymnastiek- en sport verplichting op school naast dat je uit eigen beweging al bij een sportvereniging kan zitten.
Uitgangspunt is dat ieder kind aan sport moet doen.
• Meer aandacht en geld vrijmaken voor vrijwilligers op verenigingen
• Fysieke jeugdopleiding bij verenigingen stimuleren
• Versimpelen door administratie te verminderen voor bijvoorbeeld de WMO aanvragen
• Openingstijden verruimen van SWTs en Buurthuizen en meer digitale mogelijkheden geven
• Voedselbank overbodig maken door te kijken waar bij de klanten problemen zitten en kijken waar geholpen kan worden
• Eigenrisico van de Zorg (deels)door gemeente vergoed bij voldoende overschot jaarrekening
• Een wandelmaatje voor ouderen inzetten en ouderen en jongeren vaker met elkaar in contact brengen
10. Leren
Je bent nooit te jong om te leren en zeker ook niet te oud. Leren houdt je scherp, nieuwsgierig en levendig. Het laat je groeien als mens en bezorgt je nieuwe ervaringen en belevenissen.

• Het algemene kennisniveau moet omhoog
• Om hoger onderwijs te behalen en aldus in de leidende positie te zijn, moet de gemeente een grondige uitbreiding van ons gehele lokale onderwijssysteem bevorderen
• Bijzonder begaafde kinderen kunnen bekostigd worden met gemeente uitgaven
• Religievrij onderwijs bepleiten
• Schoolgebouwen duurzaam maar eenvoudig bouwen
• De kloof tussen theorie en praktijk verkleinen
• Politieke les wordt standaard op scholen promoten
• Schoolzwemmen herinvoeren en tweede diploma wordt gratis als extra stimulans
• Gymles op school moet twee keer per week gegeven worden door een vakdocent
• Minder administratie voor kinderopvang
11. Veiligheid
Iedereen wil zich veilig voelen. Op straat, thuis en wanneer je uit gaat. Toch is het veiligheidsgevoel flink gedaald. We zijn bang voor elkaar en voor groepen op straat. We ervaren vaker overlast en zijn snel geïrriteerd. Over veiligheid zou je niet na hoeven te denken maar zou vanzelfsprekend moeten zijn. Wees dankbaar en je krijgt dankbaarheid terug. Wees veilig en je krijgt veiligheid terug.

• Betere doorstroming van verkeer door de straten en wijken
• Op straat slimme camera’s om snel in te kunnen grijpen wanneer nodig
• Kentekens scannen verder uitvoeren (ANPR) om verdachten sneller te signaleren
Gescande kentekens die niet leiden tot een hit, moet de politie direct vernietigen.
• Flink investeren om de straten en stoepen goed en netjes te krijgen zonder losse en weggezakte tegels en meer geld naar het opknappen van de buitenruimtes en groen
• Overlast direct aanpakken waar het zich voor doet
• Ondersteunen buurtpreventie en buurtrechter om rechtspraak laagdrempeliger te maken
• Criminaliteit verminderen door een stadsmarinier aan te stellen die dubieuze bedrijven aanpakt zonder bureaucratische molen. Direct contact met toezicht en handhaving. Een ‘pain in the ass’ van een ieder die zich niet aan de (milieu)regels houdt
• Strengere straffen indien nodig, hulp waar mogelijk
• Geen totaal verbod op vuurwerk maar voorlichting geven, centrale shows en vrije gebieden
• Aanpakken van de huidige verkeersveiligheid op de Guisweg
• DNA verplicht afgeven bij de gemeente om criminele zaken sneller op te kunnen lossen
12. Financiën
Zaanstad staat er schijnbaar financieel rooskleurig voor. Er is wel een gigantische leningen portefeuille die in gevaar komt als de rente gaat stijgen. Dan zal er bezuinigd moeten worden. Dat willen we voorkomen. We moeten het niet mooier maken dan het is. Inwoners moeten directer bij de financiële zaken betrokken worden.

• Voorstellen eerst voorleggen aan bewoners die bepalen wat er mee te doen
• Geen belastingparadijs in Zaanstad
• Subsidies goed onder de loep nemen en aanpassen waar nodig
• Zorgen dat Zaanstad niet nog meer gaat lenen maar kijken wat nodig is en risico’s beperken
• Inwoners delen in de winst en investeringen
• Ontzien van belastingdruk van en daardoor een gezonde middenklasse in Zaanstad
• Naar een burgerbegroting toe zodat burgers zelf kunnen bepalen wat ze met geld in hun wijk doen. Gemeente helpt daarbij maar is niet meer bepalend
• Meer inzicht in de gemeentelijke financiën met o.a. door op dieper niveau te rapporteren

De Volkstem belooft alles in het werk te stellen om bovenstaande punten te verwezenlijken.
Zaandam, 7 december, 2017
DOWNLOAD- Het Programma
DOWNLOAD- Het Programma:
HET PROGRAMMA
Live-Stream
Streamer
Privacy
DE  Nieuwe Lokale Zaanse Partij